0
0

جلسات تحلیل رفتاری کودک

این جلسات به صورت حضوری ارایه میگردد و بنابر اهداف جلسه و تشخیص کارشناسان باوند، به صورت فردی یا گروهی برگزار میشود. هدف از برگزاری این جلسات، ارائه تحلیل از رفتار کودک و ویژگی های منحصر به فرد اوست که برای اقدامات لازم و برنامه ریزی های آینده بسیار ضروری است. این جلسات بر اساس نیازسنجی کارشناسان باوند، میتواند در یک یا چند جلسه و در شرایط مختلف برگزار گردد.